מס הכנסה והעסק שלך

כפי ששמתם לב, כשאתם פותחים עסק, באופן מיידי מצטרף אליכם שותף מרכזי. הוא ירצה מכם כל מיני דיווחים ויגזול מזמנכם לא מעט, כך שכדאי שתכירו אותו היטב. זהו מס הכנסה.
מרגע שפתחתם עסק, תצטרכו לדווח למס הכנסה על ההכנסה החייבת שלכם. הכנסה חייבת היא סך ההכנסות החייבות בניכוי הוצאות מוכרות, לפי פקודת מס הכנסה. בכל תחילת שנה תקבלו ממס הכנסה פנקס מקדמות מס, אשר באמצעותו עליכם לשלם על פי שיעור המס שנקבע על ידי פקיד השומה (בהתבסס על הערכה של ההכנסות שיהיו לכם בשנת מס). דרך נוספת שבה מס הכנסה דואג שתשלמו לו היא באמצעות ניכוי מס במקור, שינוכה מהתשלום שאתם אמורים לקבל מהלקוחות שלכם. בחברות ישנו מנגנון נוסף של תשלום מס בגין הוצאות עודפות.

בנוסף, אחת לכמה שנים אף יכול מס הכנסה לבקש מכם בקשה על הצהרת הון, שתפרט את ההון העסקי והאישי של התא המשפחתי שלכם.

בתום שנת העסקים עליכם להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה. אי הגשה במועד גורר קנסות וריבית – ואף לפתיחת הליכים פליליים כנגדכם.

אציין כי הגשה והזנת הדו"ח למערכת לא מצביע על כך שמס הכנסה מקבל את הדו"ח שלכם  ומסכים עם ההצהרה שלכם. יש לו את סמכות לבדוק את הדו"ח ואף לא לקבל חלק מההצהרה שלכם. הם רשאים לבקר אתכם בעסק ולבקר את הדוחות וניהול הספרים שלכם, וזאת כדי לוודא שאתם מנהלים את עסקכם כחוק ולא "שוכחים" לרשום בספרים את כל ההכנסות שלכם (שכן כאמור הם שותפים בעסק). שותף רשאי לקחת כל מסמך או טובין הרלוונטיים לצרכי הבדיקה או הביקורת.

למבנה ההתאגדות שלכם יש חשיבות רבה מבחינת חבות מס ההכנסה.

חברה

בחברה המיסוי הינו מיסוי דו-שלבי: תחילה במישור החברה, כלומר הישות המשפטית 'חברה' צריכה לשלם את המס, מס הנקרא מס חברות.

לאחר מכן, במידה ובעלי המניות ימשכו דיבידנד, יחול מס נוסף במישור בעלי המניות. אם מדובר בבעל מניות מהותי, המחזיק מעל 10%, שיעור המס הינו 30%, ואם לא מדובר בבעל מניות מהותי אזי שיעור מס הינו 25%.

שותפות

שותפות לצרכי מס הינה שקופה, כלומר כל הכנסות השותפות עולות למעלה לשותפים –  וכל אחד מדווח על חלקו.

עצמאי יחיד

חבות המס אצל יחיד נעשית על ההכנסה החייבת על פי מדרגות מס. דרך אגב, גם שכיר משלם את מס ההכנסה על פי מדרגות המס.

לעצמאי יחיד קיים מנגנון של נקודות זיכוי. לפני שנסביר את נקודות הזיכוי, בואו נכיר את המושגים 'ניכוי' ו'זיכוי':
ניכוי פירושו הפחתה של סכום מסוים מגובה ההכנסה החייבת במס. למשל, הוצאות שכירות בסך 12,000 ₪ לשנה, תוריד את ההכנסה החייבת לצרכי מס ב 12,000 ₪ ויתרת ההכנסה החייבת תמוסה על פי מדרגות המס.

זיכוי פירושו הפחתה של סכום מסוים מהמס עצמו שבו חויב הנישום.

נקודות הזיכוי שוות כסף אשר מופחת מתשלום המס שחל על העסק. סך נקודות זיכוי הבסיסיות בחישוב המס שליחיד שהינו תושב ישראל: 2.25 נקודות לגבר, 2.75 נקודות לאישה.

בנוסף, מנגנון הזיכוי מיטיב עם מגוון אוכלוסיות: המתגוררים באזורי ספר ופיתוח שאותם קבע שר האוצר, משפחות חד-הוריות, משפחות עם ילדים מתחת לגיל 18 וילדים עד גיל 5, אבות שיש להם ילדים עד גיל 3, בן/בת זוג לא עובד, הורים לילד נטול יכולת, החזקת קרוב במוסד, סיום לימודים אקדמאים ולימודי הוראה, תרומות למוסד המוכר לפי סעיף 46 לפקודת מ"ה, הפקדות לקופות גמל וקופות פנסיוניות והפקדות לקרן השתלמות במעמד עצמאי. על כן חשוב לקחת זאת בחשבון  ולבדוק האם אתם מקבלים את כל נקודות הזיכוי וההטבות המיסויות שמגיעות לכם!.

הוצאות מוכרות

ככלל, כל הוצאה, שהיא לצורך ייצור הכנסה, מוכרת לצרכי מס. כלומר, זו הוצאה המנוכה מהכנסותיו של העסק בעת חישוב המס שהוא חייב בו.ישנן הוצאות שלא מוכרות לצורכי מס או מוכרות באופן חלקי או כלל לא מוכרות. להלן מספר דוגמאות:

* הוצאות שיוכרו במלואן – רכישה של חומרי גלם במפעל תעשייתי, הוצאות תפעול של העסק, הוצאות שכירות וחשמל של המשרד וכו'.

* הוצאות מעורבות שחלקן עסקיות וחלקן פרטיות, המוכרות בחלקן. למשל:

   – הוצאות רכב. צמוד לבעל העסק.

   – הוצאות ביגוד.

   – הוצאות כיבודים, הוצאות אירוח.

   – הוצאות נסיעה עסקית לחו"ל וכו'.

* הוצאות שכלל אינן מוכרות כגון קנסות, טיפול והשגחה בילדים, לימודי תואר אקדמי וכו'.

הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל

הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים

בהתאם לפקודה, תקרת הפטור להכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים לשנת 2018 הינה כ- 50,000 ש"ח. הכנסה מעל התקרה וכן הכנסה מהימורים, הגרלות ופרסים מפעילות שאינה חוקית, חייבת במס בשיעור 35% מגובה הזכייה (החישוב נעשה על פי מנגנון תקרה המתואמת).

הכנסות משכר דירה בישראל

הכנסות משכירות תיכללנה בהכנסתו של אדם בשנה בה התקבלה בידיו, גם אם הן הכנסות שהתקבלו מראש. מומלץ לבחור מסלול מיסוי להכנסות משכר דירה בארץ, בהתאם לנתוני הנישום ולהוראות החוק. קיימים שלושה מסלולים: הראשון – מסלול הפטור עד לסך של  5,080 ש"ח בחודש. השני – מסלול 10% מהמחזור (אינו מוגבל בתקרה, אך ההכנסות לא מגיעות לכדי עסק).

והשלישי – מסלול החייב במס מלא בו היחיד, מחד, חייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, אך מאידך, הוא רשאי לדרוש ניכוי בגין הוצאות שהוצאו לשם ייצורן (כגון הוצאות פחת, אחזקה, מימון וכו'), בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דו"ח מלא על הכנסותיו.

מיסוי רווח הון

מס רווחי הון מוטל על מימוש נכסים, כגון: פיקדון בבנק, ניירות ערך, חברה, רכוש קבוע, מוניטין ועוד (המס המוטל על רווח הון במכירת נדל"ן קרוי 'מס שבח מקרקעין', שהינו מקרה פרטי של רווח הון). במרבית המקרים, מס על רווחי הון הוא בשיעור 25% – אך לא בכל מקרה.

לסיכום, נושא המיסים הינו מורכב מאוד, ובעל השלכות רבות הן בתחום המשפטי והן בתחום הפיננסי, ולכן אני ממליץ לכם מקרב לב להתייעץ עם איש מקצוע.